Regulamin parkingu Galerii Tomaszów

§1

 1. Regulamin określa szczególne warunki korzystania z miejsc postojowych i dróg znajdujących się na parkingu.
 2. Każdy korzystający z parkingu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

 

§2

 1. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony, a wszelkie ryzyko wynikające z uszkodzenia bądź utraty pojazdu znajdującego się na terenie parkingu, jak również utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie właściciel/użytkownik pojazdu.
 2. Parking jest czynny w godzinach otwarcia Galerii Tomaszów.
 3. Na parking mogą wjeżdżać pojazdy o masie całkowitej do 3,5 tony. Zabroniony jest wjazd pojazdów z nieszczelnościami powodującymi wyciek substancji niebezpiecznych (np. paliwa, oleju).
 4. Parking objęty jest systemem monitoringu kamer Galerii Tomaszów.

 

§3

 1. Teren parkingu objęty jest strefą ruchu, w której obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami).
 2. Na obszarze parkingu i dróg dojazdowych obowiązuje ograniczenie prędkości do 30km/h.
 3. Przebywając na terenie parkingu, kierowca każdego pojazdu zobowiązany jest:
 4. a) zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 30 km/h;
 5. b) stosować się do przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym;
 6. c) podporządkować się poleceniom obsługi parkingu i pracowników ochrony w zakresie ruchu i postoju;
 7. d) przestrzegać znaków drogowych pionowych i poziomych oraz innych wewnętrznych opisów i oznaczeń.
 8. Parkowanie pojazdów jest dozwolone jedynie w miejscach wyznaczonych liniami natomiast rowerów przy stojakach rowerowych w wyznaczonych do tego miejscach.
 9. Korzystającym z parkingu zabrania się:
 10. a) ustawiania pojazdów i rowerów wbrew postanowieniom §3 punkt 4 tj. w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
 11. b) pozostawiania pojazdów na ciągach komunikacyjnych, terenach zielonych, drogach pożarowych, przy ścianach, drzwiach ewakuacyjnych, przejściach dla pieszych oraz przed wejściami do Galerii Tomaszów;
 12. c) pozostawiania pojazdów na parkingu poza godzinami otwarcia Galerii Tomaszów, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zarządcy parkingu;
 13. d) pozostawiania pojazdów z uruchomionym silnikiem;
 14. e) wykonywania na terenie parkingu jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdów: napraw, mycia i sprzątania wnętrz pojazdów jak również wymian wszelkich płynów eksploatacyjnych mogących zanieczyścić teren Parkingu;
 15. f) pozostawiania na terenie parkingu samodzielnych przyczep, w szczególności mobilnych tablic reklamowych;
 16. g) palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi, używania ognia oraz przeprowadzania prób silników;
 17. h) spożywania alkoholu i innych substancji odurzających;
 18. i) zaśmiecania i dewastacji parkingu;
 19. j) pozostawienie w pojeździe bez opieki zwierząt lub dzieci;
 20. k) prowadzenie działalności gospodarczej, reklamowanie (w tym rozdawanie ulotek, rozwieszanie ogłoszeń) lub agitowania bez uprzedniej pisemnej zgody zarządcy parkingu.
 21. W razie nieprzestrzegania przez użytkownika/właściciela pojazdu któregokolwiek zakazu wskazanego w punkcie 6, zarządca parkingu/Galerii, jest uprawniony do zlecenia odholowania danego pojazdu na koszt i ryzyko jego właściciela/użytkownika lub do skorzystania z prawa określonego w punkcie 8.
 22. O każdym przypadku nieprzestrzegania przez korzystającego z parkingu postanowień niniejszego regulaminu, spełniającym znamiona czynu zabronionego, zarządca parkingu uprawniony jest zawiadomić właściwe organy ścigania.
 23. Właściciel/użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone właścicielowi Galerii, właścicielom/użytkownikom innych pojazdów oraz innym osobom korzystającym z parkingu w związku z poruszaniem się lub pozostawieniem pojazdu na terenie parkingu lub w związku z zanieczyszczeniami parkingu.
 24. Wszelkie uszkodzenia pojazdów należy zgłaszać policji oraz pracownikom Ochrony przed opuszczeniem parkingu. Właściciel Galerii jak również Zarządca parkingu nie odpowiada za szkody na osobie lub mieniu wyrządzone przez działania lub zaniechania właścicieli/użytkowników pojazdów.
 25. Przebywanie na parkingu jest dozwolone jedynie w związku z parkowaniem pojazdów.
 26. Stanowisko Kierowania Ochrony – tel. alarmowy 44 715 51 05.

Życzymy udanych zakupów,

Zarządca Centrum Handlowego:

CBRE Sp. z o. o.

Dyrekcja Centrum

Pin It on Pinterest

Share This