44 715 51 01 | biuro@chgaleriatomaszow.pl | Facebook | Instagram | YouTube

REGULAMIN CENTRUM HANDLOWEGO GALERIA TOMASZÓW w Tomaszowie Mazowieckim

W trosce o bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie Klientów Centrum, uprzejmie prosimy o przestrzeganie następujących postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, który obowiązuje na terenie całego Centrum Handlowego Galeria Tomaszów.

 1. Zabrania się przebywania na terenie Centrum Handlowego osobom odwiedzającym obiekt w celach innych niż wynika to z jego przeznaczenia w tym również osobom zachowującym się niezgodnie z przepisami prawa lub zakłócającym spokój innych osób odwiedzających Centrum Handlowe.
 2. Za bezpieczeństwo małoletnich znajdujących się na terenie Centrum odpowiadają osoby, które z mocy ustawy lub umowy są zobowiązane do nadzoru nad nimi.
 3. Zabrania się wchodzenia na teren Centrum Handlowego z przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub których przechowywanie bądź posiadanie jest prawnie zabronione.
 4. Na terenie Centrum nie wolno palić wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych oraz konsumować napojów alkoholowych poza miejscami do tego przeznaczonymi i specjalnie oznakowanymi. Na terenie Centrum nie wolno zażywać jakichkolwiek środków odurzających.
 5. Zabrania się fotografowania i filmowania obiektu bez zgody Dyrekcji Centrum Handlowego, za wyjątkiem zdjęć lub filmów przeznaczonych do użytku prywatnego.
 6. Dystrybucja materiałów reklamowych, organizacji działań promocyjnych, umieszczanie plakatów oraz przeprowadzanie ankiet bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum jest zabronione.
 7. Zabrania się prowadzenia działalności sprzecznej z dobrymi obyczajami lub zagrażającej porządkowi publicznemu, w szczególności organizowania zgromadzeń, manifestacji, agitacji politycznej lub religijnej, wystawiania na sprzedaż towarów, handlu obnośnego i obwoźnego, zebrania, nagabywania, występów artystycznych, w tym muzycznych, prowadzenia akcji charytatywnych itp., na terenie zewnętrznym i wewnętrznym Centrum Handlowego bez pisemnej zgody Dyrekcji Centrum Handlowego.
 8. Na terenie Centrum Handlowego zabrania się w szczególności jazdy na rolkach, łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach.
 9. Galeria Tomaszów jest obiektem przyjaznym psom.

W strefach wspólnych Galerii Tomaszów dopuszcza się możliwość wprowadzania psów i innych zwierząt, jeżeli nie są uciążliwe dla pozostałych Klientów Galerii Tomaszów,  pod warunkiem stałego nadzoru opiekuna. Wprowadzane zwierzęta powinny być odpowiednio zabezpieczone przed możliwością wyrządzenia szkody innym osobom lub mieniu, tj.: trzymane na smyczy i w kagańcu lub w specjalnym transporterze. Za strefy wspólne uznaje się pasaże, korytarze, parking, etc.

W trosce o komfort pozostałych Klientów rekomenduje się nie wprowadzanie zwierząt na strefę restauracyjną. O możliwości wprowadzenia zwierząt do poszczególnych sklepów decydują właściciele lokali. Powyższe nie dotyczy psów asystujących, które mogą poruszać się na terenie całej Galerii Tomaszów. Za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiadają ich właściciele. Do usunięcia wszelkich nieczystości po zwierzętach zobowiązani są ich właściciele.

 1. Zabrania się niszczenia, uszkodzenia lub uczynienia niezgodnego do użytku urządzeń znajdujących się w Centrum Handlowym w tym w szczególności z urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach ogólnodostępnych takich jak toalety, pomieszczenia sanitarne itp.
 2. Zabronione jest zbieranie pieniędzy i akwizycja na terenie Centrum Handlowego.
 3. Wszystkie rzeczy znalezione na terenie Centrum Handlowego należy niezwłocznie przekazać służbie ochrony Centrum.
 4. Siedzenie dozwolone jest jedynie na przeznaczonych do tego typu ławkach znajdujących się w ogólnodostępnych miejscach do tego przeznaczonych.
 5. Zabrania się używania wózków towarowych należących do najemców w innych celach niż przewożenie zakupów przez klientów.
 6. Zabrania się używania otwartego ognia, wnoszenia na teren Centrum Handlowego broni, w szczególności broni palnej oraz materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
 7. Zabrania się emitowania hałasów i nieprzyjemnych zapachów.
 8. Wobec osób naruszających niniejszy Regulamin będą wyciągnięte konsekwencje prawne.
 9. Osoby naruszające powyższe postanowienia zobowiązane są opuścić teren Centrum Handlowego na wezwanie Dyrektora Centrum Handlowego lub jego przedstawicieli (ochrony Centrum).

Wszystkich Klientów i pracowników Centrum Handlowego Galerii Tomaszów uprzejmie prosimy o stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz innych zaleceń Dyrektora Centrum Handlowego.

DZIĘKUJEMY ZA DOSTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZEGO REGULAMINU

Dyrekcja Centrum